Proizvodi


  1. Energetski ormani
  2. Ormani automatizacije proizvodnih procesa
  3. Elementi za automatizaciju proizvodnih procesa

A) DB2-2_USB


MODUL ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Ovaj modul je predviđen za kontrolu temperature i vlažnosti te upravljanjem sa dva Izlaza (Rele).

Uređaj je palniran za ugradnju u različite objekte. (Plastenike, proizvodne objekte, stambene objekte i sl...)

Ovde je opisana primena za plastenik.
Uređaj je opremljen sa GPRS modemom preko koga se komunicira putem mobilnog telefona SMS porukama. Radi u automatskom režimu,a može i da se upravlja putem SMS. Paramatrizacija se vrši preko USB ili mobilnog telefona. Moguće je upisati do 4 telefonska broja, a po potrebi automatsko slanje SMS poruka se može odabrati za bilo koji telefon ili za svih četiri.

Mehaničke karakteristike
-plastična kutija za montažu na DIN šinu 90x106x60mm (visina,širina,dubina) -na gornjoj strani se nalaze konektori za sensor temperature i vlažnosti i dva ulaza (on-off). -na donjoj strani se nalaze:konektor za aku-bateriju,konektor za 230v, dva konektora za izlaze (Rele 230V/10A ,radni i mirni kontakt) i USB priključak. -sa desne strane je smeštena baterija sa autonomijom 24h.

Tehničke karakteristike
Kontrolna temperatura (primer) 30-12° C
Upozoravajuća temperatura (primer) 32-10° C
Kontrolna vlažnost (primer) 60-40 %
Upozoravajuća vlažnost (primer) 80-20 %
Nestanak mreže 230V.
Automatsko slanje SMS o Stanju na programirano vreme 0-65.536 sekunda
Rele1 (izlaz1) se uključuje na 12° C,a isključuje na 30° C
Rele2 (izlaz2) se ukljušuje na 10° C,a isključuje na 32° C ili na prekidač,koji je na Ulazu 2.
*kada se dobije SMS poruka da je temperatura prešla 12° C potrebno je prekidač iskljušiti kako bi posle pada temperature ispod 10° C, Rele 2 ponovo imao upozoravajuću funkciju.
** Ovaj Rele2 (Izlaz2) se preporučuje koristiti za priključak sirene.

32°C-------------------------------------------5--•-----------------------
30°C--------------------------------------4--•--------------•--6----------
* start * • prolaz i šalje SMS
*histeresa radne temp.
12°C--------------1--•-------------•--3-----------------------------------
10°C------------------2--•-------------------------------------------------

Primer za plastenik sa kontrolnom temperaturom 30-12°C i upozoravajućom 32-10°C

1.Kada spadne temperatura ispod 12° C, šalje se SMS i ukljušuje Rele1.
2.Kada spadne temperatura ispod 10° C, šalje se SMS i uključuje Rele2.(može se isključiti sa prekidačem Ulaz2)
3.Kada pređe temperatura 12° C, šalje se SMS (Rele2 se može trajno isključiti sa prekidačem Ulaz2)
4.Kada pređe temperatura 30° C, šalje se SMS i isključi Rele1
5.Kada pređe temperatura 32° C, šalje se SMS.
6.Kada spadne temperatura ispod 30° C, šalje se SMS.
Vlažnost se za sada samo prikazuje na upit Stanje?
Na upit Stanje? dobije se:
Datum, vreme,temperatura, vlažnost, stanje Ulaza i Izlaza, stanje o napajanju,stanje baterije.
SATEL test[0d]
25.12.2014.god. 14:39:51[0d]
ULAZ1=1[0d]
ULAZ2=1[0d]
AUTO, IZLAZ1=1[0d]
AUTO, IZLAZ2=1[0d]
TEM=24.9(C) 30.0-12.0(C)[0d]
HUM=30.9(%) 60.0-40.0(%)[0d]
Punjac=0(mA)[0d]
Uacc=6.5(V), imax 11, tmax 3[0d]
Napajanje IMA[0d]
Temperatura i vlažnost se ažuriraju svako 60 sek.,ali se može podesiti i drugačije.

Osnovne komande
IZLAZ1->1 uključenje relea1
IZLAZ1->0 isključenje relea1
IZLAZ1->A postavljanje Rele1 na automatski rad
IZLAZ2->1 uključenje relea2
IZLAZ2->0 isključenje relea2
IZLAZ2->A postavljanje Rele2 na automatski rad
TELNUM? čitanje telefonskih brojeva
SATEL test[0d]
25.12.2014.god. 15:11:19[0d]
1:+381641107968[0d]
2:+381641107968[0d]
3:[0d] 4:[0d] AUTR? čitanje tel. brojeva na koje se šalju automatske poruke sistema
SATEL test[0d] 25.12.2014.god. 15:15:36[0d]
1:+381641107968, 1[0d] 1 znači da se na ovaj broj šalju poruke
2:+381641107968, 0[0d] 0 znači da se na ovaj broj ne šalju poruke
3:, 0[0d]
4:, 0[0d]
5:USB, 1[0d]
DATVRE ova komanda se pošalje sa telefona u startu instalacije,kako bi se upisali datum i vreme.
PROG isčitavanja podataka iz fleša u ram (programiranje)
SAVE upis podataka iz rama u fleš (zapamti)

B) JO-KalAut


UREĐAJ ZA UKLJUČENJE-ISKLJUČENJE JAVNOG OSVETLJENJA

Ovaj uređaj je namenjen za uključenje-isključenje javne rasvete kod uličnog osvetljenja,benzinskih pumpi,fabričkog kruga, školskog dvorišta i na drugim mestima gde je potrebno programirano automatsko paljenje-gašenje rasvete ili nekog drugog uređaja.

Može da se parametrizuje za nekoliko funkcija
-paljenje po predviđenom kalendaru i vremenu, gašenje po predviđenom kalendaru i vremenu.
-fiksno paljenje (po dolasku napajanja 230v).
-gašenje po fiksnom isključenje.
-paljenje po fiksnom uključenju.
-forsirano isključenje.
-forsirano uključenje.

Tehničke karakteristike
-plastična kutija za montažu na DIN šinu 90x35x60mm (visina,širina,dubina).Kao dva automatska osigurača.
-sa gornje strane dve kleme za 230v, tri kleme za izvode relea (radni i mirni kontakt).
-sa donje strane: dve kleme za digitalni ulaz (ON-OFF,ako je ON rele se uključi), konektor USB, LED .
-punjiva baterija 3v,vek veći od 10 godina,čuva podatke 12 meseci dok uređaj nije pod naponom 230v.
-punjač baterije.
-kontakti relea 230VAC/8A.
-uključenje i isključenje po datumu i vremenu
-sat sinhronizovan na mrežu 230v.
*sensor temperature i vlažnosti (opcija)

Funkcije relea
Rele isključen, zatvoren kontakt 1 i 2, otvoren kontakt 1 i 3.
Rele ukjlučen, zatvoren kontakt 1 i 3, otvoren kontakt 1 i 2.
Kada se spoji kratko (ON) ulaz1, rele se aktivira i spojeni su kontakti 1 i 3.

Parametrizacija
Parametrizacija se vrši preko PC na koji se instalira program za parametrizaciju JO_KalAut i preko USB se komunicira sa uređajem (mogu da se pišu velika i mala slova).
Parametrizacija se može izvršiti i bez prisustva napona 230v (ima napajanje preko USB).

Čitanje parametara
Kada se otvori prozor JO_KalAut ,treba postaviti COM Port i bitsku brzinu na 9600 boda, vratiti se na Kalendarski automat i delovati na ikonu “Pročitaj“ pa će se prikazati parametri
-ako je prozor pocrneo, znači rele nije uključen,ako je pozeleneo rele je uključen
-datum i vreme će se ažurirati
-forsirano isključenje će se ažurirati
-forsirano uključenje će se ažurirati
-vreme fiksnog uključenje će se ažurirati
-vreme fiksnog iskljušenja će se ažurirati
-sistemsko vreme i datum se nezavisno čitaju (datum i vreme na PC)

Upisivanje parametara
Za svaki parametar postoji komanda “Pročitaj“ i „Upiši“
Aktivna je funkcija kada je kvadratić markiran
Kada se promeni parametar treba aktivirati komandu „Upiši“ i obavezno pročitati upisanu vrednost.

Prioriteti su:
Fiksno isključenje nivo 1
Fiksno uključenje nivo 2
Fiksirano isključenje nivo 3
Fiksirano uključenje nivo 4
Kalendar vremena nivo 5
*Znači, ako je aktivna funkcija “Forsirano isključenje“, tada Forsirano uključenje, Fiksno isključenje,Fiksno uključenje i vremenski kalendar nisu aktivni.
**Posle parametrizacije,obavezno proveriti upisane vrednosti, “Pročitaj”
Kada se deluje na komandu „Pročitaj“ u gornjem levom uglu, svi prozori “Pročitaj“ će se promeniti u zeleno (ako su regularno pročitani).
Delujući na pojedinačne komande „ Upiši”, takođe će se promeniti u zeleno,što znači da je komanda prihvaćena. Promena kalendara vrši se preko ikone „Kalendar” tako što se upišu željena vremena pa se na kraju deluje na ikonu “Upamti”.Za svaki dan u mesecu može da se upiše vreme,na prvom mestu je vreme gašenja,a na drugom vreme paljenja.

**U letnom periodu vreme se upisuje za jedan sat manje u odnosu na tekuće vreme,a u zimskom kao tekuće vreme.